ÁSZF

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

Amely létrejött egyrészről a Hirdető, közvetítő kereskedő (közvetítő szolgáltató) (továbbiakban Hirdető), másrészről vásárló, megrendelő vagy Vevő (továbbiakban Vevő) között. A Hirdető a termék adás- vételében a termék külföldi forgalmazójának (továbbiakban forgalmazó) megbízásából, mint közvetítő kereskedő vesz részt. A Hirdető termék megrendelésében kizárólag közvetítő szerepet tölt be. A szerződés a felek között ráutaló magatartással jön létre.

A Vevő megbízza a Hirdetőt, hogy nevében továbbítsa a rendelést, valamint a vételárat a termék forgalmazója felé. A Hirdető az aukcióban szereplő termékkel nem rendelkezik, kizárólag közvetítő kereskedői minőségben van jelen. A Hirdető közvetítői szolgáltatást nyújt a forgalmazó és a Vevő között. Jelen hirdetés a forgalmazó megbízásából jelent meg, amelyet a Hirdető kezel és felügyel. Raktárkészlettel kizárólag a forgalmazó rendelkezik. A forgalmazó a megrendelt terméket közvetlenül a Vevő részére szállíttatja, postázza a termékleírásban szereplő szállítási feltételekkel. A Hirdető a termék megrendelésétől, annak átvételéig szolgáltat. A Hirdető a meghirdetett termékek minőségéért, eredetiségéért, jogszabályi megfelelőségéért és ezek ellenőrzéséért nem vállal kötelezettséget és felelősséget. Ezekben a kérdésekben kizárólag a forgalmazó felelős. A Hirdető a megrendelt termék feladását úgynevezett tracking number megadásával tudja bizonyítani, amely több weboldalon is ellenőrizhető.

A Hirdető vállalja:

 • A forgalmazó és a Vevő közötti adás-vétel közvetítését
 • A megrendelés, valamint a vételár továbbítását a forgalmazó felé
 • A csomagkövető azonosító vagy ragszám (tracking number) eljuttatását a Vevőnek
 • A termékreklamációk közvetítését a forgalmazó és a Vevő között
 • A hirdetéssel összefüggő kérdések és kérések kezelése és megválaszolása
 • Garanciális igények teljes körű közvetítése
 1. Adatvédelem

A Hirdető a mindenkori hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kezeli és harmadik személynek azt át nem adja.

 1. A termék ára:

A Hirdető végzi a termék teljes vételárának begyűjtését és azt a forgalmazó felé továbbítja. Továbbá a termék átvételekor a Magyar Posta kezelési költséget számol fel. A vevőnek a Magyar Posta a termék érkezése előtt SMS-t küld erről, amit ha az SMS-ben megkapott linken fizet ki, abban az esetben 399 Ft, a csomag átvételekor azonban 799 Ft. Ha a vevő a kezelési költségről a nyugtát/blokkot megőrzi és elküldi nekünk email-ben, abban az esetben visszatérítjük.

 1. Szállítási feltételek

A forgalmazó a rendelt terméket vagy termékeket a vételár kiegyenlítését követően, a feladástól számítva 14-30 naptári napon belül végzi el. A termékeket a Magyar Posta kézbesíti. A kézbesítés általános feltételeiről a Magyar Postánál érdeklődhet.

A pontatlan vagy rossz címzésért a Hirdető felelősséget nem vállal, az ezen okok valamelyikéből felmerülő többletköltségek a Vevőt terhelik.

 1. Termékgarancia

Minden a Hirdetőn keresztül rendelt termékre a törvényi előírások szerinti szavatosságot vállal a forgalmazó. Mindennemű szavatossági és garanciális kötelezettséget és igényt a forgalmazó vizsgál felül és jogos esetben teljesít mely során a Hirdető a Vevő számára segítséget nyújt, a folyamat teljes időtartama alatt.

 1. Elállás joga

45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Vevő, a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül a Hirdető számára elküldeni. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei a Vevőt terhelik, a termék vételára és annak kiszállításának költségei kerülnek visszatérítésre. A Hirdetőnek jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését követelnie.

A Vevő elállási jogát jogosult a forgalmazóval szemben gyakorolni, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek szintén a forgalmazót terhelik.

A Megrendelő az elállási jogot a Forgalmazóval szemben jogosult gyakorolni és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek a Forgalmazót terhelik. A Vevő ezen jogát a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási nyilatkozattal gyakorolhatja melyet a forgalmazó részére továbbít a Hirdető és ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és segítséget nyújt.

A Vevő a termék megrendelésével, valamint annak ellenértékének a Hirdető felé történő eljuttatásával kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés

Az Vevő a termékkel vagy a Hirdető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a visszaigazoló email-ben található elérhetőségek bármelyikére elküldheti.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Hirdető és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Hirdetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.